Kartlegging og tverrfaglig samarbeid

Å skape helhetlige oppvekst-vilkår for barn forutsetter et samarbeid mellom ulike instanser som arbeider med barn. For barn med særlige behov er tverrfaglig samarbeid viktig med tanke på å samordne tiltak for å gi rett hjelp til rett tid.

Blåbærtoppen barnehage samarbeider bl.a med:

  • Helsestasjonen
  • Barneskolen 
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
  • Barnevern
  • BUPA
  • Fysioterapitjenesten for barn og unge
  • Familieteamet

Ingen barn blir tatt opp med noen instanser utenfor barnehagen uten skriftlig samtykke av foreldre/foresatte. Barnehageansatte er underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til Lov om barnehager kapittel VI § 21 - § 23.

Observasjonsverktøyene som brukes i barnehagen, gir de ansatte en god oversikt over hvordan barna utvikler seg innen språk, motorikk og hvordan de fungerer sosialt. Målet er at barnehagene skal være i bedre stand til å fange opp og hjelpe barn som trenger ekstra støtte. Observasjonene gir personalet en bedre innsikt i det enkelte barnets utvikling og funksjonalitet.

Vi benytter følgende kartleggingsmetoder:

  • SATS
  • Alle med
  • TRAS

Disse metodene kartlegger bl.a språk, kommunikasjon og sosiale ferdigheter