Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.

Ekstern lenke foreldreråd: http://www.fubhg.no/foreldreraad-og-arbeidsutvalg-fau.192588.no.html

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens innhold og drift. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget skal ha 4 medlemmer, bestående av; 2 representanter fra foreldrene og 2 fra de ansatte. I tillegg møter daglig leder med talerett. Representanter fra foreldreråd og ansatte velges for ett år om gangen.

 

Ekstern lenke SU: http://www.fubhg.no/hva-er-et-samarbeidsutvalg.282524.no.html

 

Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets rolle og oppgaver:

Representantene kan komme med råd og innspill,
arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Dersom det oppstår konflikter, skal samarbeidsutvalget arbeide for å finne fram til felles løsninger.

Andre viktige saker som kan drøftes i samarbeidsutvalget er drøfting av praktiseringen av barnehagens formål og pedagogiske plattform

Drøfte forvaltningen av barnehagen budsjett

Arrangementer i barnehagen

Innhold på foreldremøter

Personalsaker og saker underlagt taushetsplikt i hht. forvaltningsloven skal IKKE behandles i SU (eks. vis opptak, sammensetting av barnegrupper – ansettelser og sammensetting av personalet – tilretteleggingstiltak for ansatte osv.)