Verdier og satsningsområder

Barnehagens verdier Barnehagens innhold er basert på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning står sammen i en helhet. Sosial kompetanse og språk er prioriterte områder som inngår i alle aktiviteter.

Danning

Danning er det som skjer i barnets samspill med verden rundt seg. Det er en prosess som skjer gjennom hele livet. Gjennom danningen overføres verdier, normer, tanker og handlings- og uttrykksmåter.

Barna regnes som en aktiv deltaker i eget liv. Det er de voksnes plikt å veilede barna, men samtidig respektere deres egenverdi og selvstendighet. Det er viktig å kunne se ting i sammenheng for å kunne reflektere og veilede. Danningen skjer der det er trygghet og gjensidig respekt fra alle parter. Den skjer ut fra barnehagens verdigrunnlag, den voksnes erfaringer og i nært samarbeid med hjemmet.

Inkluderende fellesskap

Rammeplanen sier at ”barnehagens innhold skal utformes slik at det kan oppleves meningsfylt for det enkelte barn og gruppen”.

Vi prøver å skape en barnehage der både barn og foreldre blir tatt godt i mot.

I en barnehagehverdag hvor mange voksne og barn skal fungere sammen, er kanskje den viktigste læringen å lære å vise omsorg og være ansvarlig overfor andre.

Hverdagen i Blåbærtoppen skal preges av samvær som innebærer at vi som jobber der lytter, støtter og utfordrer barna. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold.

Lek

I følge Rammeplanen er ”et av barndommens særpreg samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted”.

Et av de viktigste grunnlagene for barns utvikling og læring er barns samspill med andre mennesker. I Blåbærtoppen legger vi stor vekt på dette og ønsker at alle barn skal utvikle sin sosiale kompetanse. Lek sammen med andre barn gir en unik mulighet til utvikling.

Læring

Barnehagelovens § 2 sier at barnehagen ”skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.”

Omsorg

Rammeplanen sier at ”omsorg, oppdragelse, lek og læring i småbarnsalderen former barns holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre mennesker og deres motivasjon for læring senere i livet”.

Alle barn er avhengige av et godt omsorgsmiljø, der de føler seg trygge, sett og tatt godt vare på. God omsorg er grunnlaget for god utvikling og læring. Trygghet og en følelse av å være ønsket og satt pris på, er kanskje det viktigste personalet i barnehagen kan formidle til barnet.

Barns medvirkning

Barnehagelovens § 3 sier at ”barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens innhold. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”

For å styrke barns medvirkning, må vi være genuint interessert i å være med på å skape en barnehage hvor alle barn kan være med på å påvirke hverdagen sin.

I Blåbærtoppen barnehage arbeider vi for å kunne oppdage hva barna er opptatt av, for å kunne planlegge tema og aktiviteter vi tror barna vil vise interesse for.

Barnehagens hverdagsrutiner er av stor betydning når det snakkes om medvirkning, og derfor må vi i barnehagen arbeide for et miljø der vi er bevisste på barns medvirkning og vårt syn på barn.